Home / ประกันคุณภาพการศึกษา กองคลัง / แผนพัฒนาบุคลากรกองคลัง

แผนพัฒนาบุคลากรกองคลัง

 

แผนพัฒนาบุคลากรกองคลัง

 

ปี รายการ ดาวน์โหลด
2559 แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2559
1.1 หน้าปก icon_disk2
1.2 คำนำ icon_disk2
1.3 สารบัญ icon_disk2
1.4 บทสรุปของผู้บริหาร icon_disk2
1.5 ส่วนที่ 1 บทนำ icon_disk2
1.6.0 ส่วนที่ 2 แผนพัฒนาบุคลากร icon_disk2
1.6.1 ส่วนที่ 2 2.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย icon_disk2
1.6.3 ส่วนที่ 3 icon_disk2
1.7.0 ภาคผนวก icon_disk2
1.7.1 ก.ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม icon_disk2
1.8 โครงสร้าง-สนอ. (2) icon_disk2
2558 แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2558
2.1 หน้าปก icon_disk2
2.2 คำนำ icon_disk2
2.3 สารบัญ icon_disk2
2.4 บทสรุปของผู้บริหาร icon_disk2
2.5.1 ส่วนที่ 1 บทนำ icon_disk2
2.6.1 ส่วนที่ 2 แผนพัฒนาบุคลากร icon_disk2
2.6.2 ส่วนที่ 2 2.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย icon_disk2
2.7.1 ภาคผนวก icon_disk2
2.7.2 ก.ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม icon_disk2
2.8 คำสั่ง icon_disk2
2.9 โครงสร้าง-สนอ. (2) icon_disk2
2.10 หน้าปก icon_disk2
2558  รายงานผลพัฒนาปี 2558
3.1 หน้าปก icon_disk2
3.2 คำนำ icon_disk2
3.3 สารบัญ icon_disk2
3.4 บทสรุปของผู้บริหาร icon_disk2
3.5 ส่วนที่ 1 บทนำ icon_disk2
3.6 ส่วนที่ 2 แผนพัฒนาบุคลากร icon_disk2
3.6.1  ภาคผนวก icon_disk2
3.7 รายงานสรุป icon_disk2
3.7.1 ข้อมูลบุคลากร 1 ส.ค. 57- 30 ก.ย.58 icon_disk2
3.8 ภาพ icon_disk2
Bet365 Visit site get 200 GBP