Home / ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างฯ

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างฯ

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 

1.ระเบียบ/ประกาศ/ข้อบังคับ/คู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
– พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 New
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 New
กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560 New
– พรบ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
– การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
– หลักเกณฑ์เบิกจ่ายคณะกรรมการ
คำสั่งหนังสือมอบอำนาจฯ เกี่ยวกับพัสดุ New
– ระเบียบมหาวิทยาลัย ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน New
– คู่มือ e-Bidding กรณี ต่อรองราคา (V.2) 
– คู่มือ e-Bidding กรณี 2 ซอง (V.2)
– คู่มือขั้นตอนจัดทำร่าง – บริหารสัญญา (V.2)
– คู่มือ e-Market กรณี RFQ (V.2) 
– คู่มือ e-Market กรณี ต่อรองราคา (V.2) 
– คู่มือ e-Market กรณี Thai Auction (V.2)
คู่มือการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP New
– คู่มือการใช้งานระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง New
– คู่มือการใช้งานระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก New
ขั้นตอนการทำงาน วิธีเฉพาะเจาะจง-จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ New
ขั้นตอนการทำงาน วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้าง New
– ขั้นตอนการทำงาน WORKFLOW วิธีเฉพาะเจาะจง, วิธีคัดเลือก, วิธี e-market, วิธี e-bidding,  วิธีสอบราคา New
2.ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด/หนังสือเวียน
– สรุปรายละเอียดการวิคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจัาง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
– สรุปรายละเอียดการวิคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจัาง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
– สรุปรายละเอียดการวิคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจัาง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 New
– สรุปรายละเอียดการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล งบประมาณปี 2558
สรุปรายละเอียดการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล งบประมาณปี 2559
3. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
เอกสารจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2559
– เอกสารจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560
– เอกสารจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561 New
4. แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานงบลงทุนฯ ประจำเดือน มีนาคม 2560
รายงานงบลงทุนฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
รายงานงบลงทุนฯ ประจำเดือน มกราคม 2560
รายงานงบลงทุนฯ ประจำเดือน ธันวาคม 2559
งบลงทุน/รายงานงบกระตุ้นเศรษฐกิจ ประจำเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2559
รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 โครงการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก
รายงานแผนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ปี งบ 2560 (1) 
– รายงานแผนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ปี งบ 2560(2) 
– รายงานแผนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ปี งบ 2559
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560
– แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งบ 2561 New
– สรุปข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 (สขร.1) New
5. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีประกาศเชิญชวน New
วิธีเฉพาะเจาะจง New
การประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
การสอบราคา

 

Bet365 Visit site get 200 GBP