Home / ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างฯ

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างฯ

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 

1.ระเบียบ/ประกาศ/ข้อบังคับ/คู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
– พรบ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
– การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
– หลักเกณฑ์เบิกจ่ายคณะกรรมการ 
– ระเบียบมหาวิทยาลัย ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
– คู่มือ e-Bidding กรณี ต่อรองราคา (V.2) 
– คู่มือ e-Bidding กรณี 2 ซอง (V.2)
– คู่มือขั้นตอนจัดทำร่าง – บริหารสัญญา (V.2)
– คู่มือ e-Market กรณี RFQ (V.2) 
– คู่มือ e-Market กรณี ต่อรองราคา (V.2) 
– คู่มือ e-Market กรณี Thai Auction (V.2)
2.ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด/หนังสือเวียน
– สรุปรายละเอียดการวิคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจัาง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 images
– สรุปรายละเอียดการวิคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจัาง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 images
– สรุปรายละเอียดการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล งบประมาณปี 2558 images
สรุปรายละเอียดการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล งบประมาณปี 2559 images
3. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
เอกสารจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2559  images
– เอกสารจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 images
4. แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานงบลงทุนฯ ประจำเดือน มีนาคม 2560 New
รายงานงบลงทุนฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 New
รายงานงบลงทุนฯ ประจำเดือน มกราคม 2560 New
รายงานงบลงทุนฯ ประจำเดือน ธันวาคม 2559 New
งบลงทุน/รายงานงบกระตุ้นเศรษฐกิจ ประจำเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2559 New
รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 โครงการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก
– แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ปี งบ 2560 (1) New
– รายงานแผนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ปี งบ 2560(2) New
– รายงานแผนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ปี งบ 2559
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560
5. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) New
การสอบราคา New

 

Bet365 Visit site get 200 GBP