Home / ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างฯ

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างฯ

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 

1.ระเบียบ/ประกาศ/ข้อบังคับ/คู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
– พรบ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 images
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ images
– การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ images
– หลักเกณฑ์เบิกจ่ายคณะกรรมการ images
– ระเบียบมหาวิทยาลัย ค่าตอบแทนคณะกรรมการ images
– คู่มือ e-Bidding กรณี ต่อรองราคา (V.2) images
– คู่มือ e-Bidding กรณี 2 ซอง (V.2) images
– คู่มือขั้นตอนจัดทำร่าง – บริหารสัญญา (V.2) images
– คู่มือ e-Market กรณี RFQ (V.2) images
– คู่มือ e-Market กรณี ต่อรองราคา (V.2) images
– คู่มือ e-Market กรณี Thai Auction (V.2) images
2.ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด/หนังสือเวียน
– สรุปรายละเอียดการวิคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจัาง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 images
– สรุปรายละเอียดการวิคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจัาง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 images
– สรุปรายละเอียดการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล งบประมาณปี 2558 images
สรุปรายละเอียดการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล งบประมาณปี 2559 images
3. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
เอกสารจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2559  images
– เอกสารจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 images
4. แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 โครงการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก images
– รายงานแผนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ปี งบ 2559 images
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 images
5. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) images
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) images
-การสอบราคา

 

Bet365 Visit site get 200 GBP