ประชุมการพิจารณาจัดจ้างและการจัดหาผู้มีอาชีพรับจัดจ้าง

7

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานพัสดุและกลุ่มงานอาคารสถานที่ ชั้น2 ได้มีการประชุมการพิจารณาจัดจ้างและการจัดหาผู้มีอาชีพรับจัดจ้าง โดยมีนายเมธี กลมดวง รักษาการแทนผู้อำนวยสำนักงานอธิการบดี (ผู้อำนวยกองนโยบายและแผน) เป็นประธาน โดยมีตัวแทนหน่วยงาน คณะ สำนักฯ กองฯ และกลุ่มงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเข้าร่วมประชุม ปรึกษาหารือกัน ถึงปัญหาเกี่ยวกับจัดจ้างและการจัดหาผู้มีอาชีพรับจัดจ้าง ซึ่งจะนำมาปรับปรุงและดำเนินการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น