ผอ.กองคลัง ร่วมประชุมการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยฯ

13

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมดอกจาน ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทาลัยราชภัฏมหาสารคาม สำนักมาตรฐานฯ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรปภา อารีราษฎ์ รองอธิการบดี เป็นประธาน และนางรัตน์ฐาภัทร สินเธาว์ ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วยรักษาการหัวหน้าบัญชี และบุคลากรกองคลัง ร่วมประชุม เรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยและจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560