ผอ.กองคลัง ร่วมบรรยายแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

วันที่ 15-16-18 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคาร 34 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค เป็นประธานพิธีเปิดงานปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561 โดยนางรัตน์ฐาภัทร สินเธาว์ ผู้อำนวยการกองคลัง และนางแสงระวี ภักดีบุตร รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานการเงิน ร่วมบรรยายแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา