ผอ.กองคลัง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการผู้แทนจาก สำนักงาน ป.ป.ช.

วันที่ 25 กรกฏาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมวิบูลย์ ยุพิน เลาหพงศ์ชนะ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยท่าน ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง รักษาราชการแทนอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ในการต้อนรับการตรวจเยี่ยมจากคณะผู้แทนจาก สำนักงาน ป.ป.ช. นำโดย ท่านสมชัย ถิระวันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หรือ ITA 62

ภาพ : สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
ข่าว : สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ/นายมานพ นามมณี