ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบสภาพรถยนต์ราชการของมหาวิทยาลัยฯ

วันที่ 25 กรกฏาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพัสดุและงานออกแบบชั้น 2 ผศ.ดรวุฒิชัย พรพัชรพงศ์ เป็นประธานในการประชุม พร้อมคณะกรรมการ โดยงานยานพาหนะ กองกลางได้ขอจำหน่ายรถยนต์ราชการที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน เนื่องจากมีอายุใช้งานมานานและเสื่อมสภาพ และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย ถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุได้ดำเนินต่อไป

ภาพ : คุณมานพ นามมณี
ข่าว : คุณพัชรี แสนบุญ