บุคลากรกองคลัง ร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ฯ

23

วันที่ 4-5 กรกฏาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร กลยุทธ์เชิงปฏิบัติในการทำสัญญา การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ ในงานซื้อ งานจ้างทำของ งานจ้างก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 4 โดยอาจารย์รวีวัลย์ แสงจันทร์ วิทยากร ซึ่งจะได้นำความรู้ความเข้าใจที่ได้ปรับใช้กับหน่วยงานในสังกัดเพื่อให้ได้ประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด