กลุ่มงานพัสดุ กองคลัง และกลุ่มงานออกแบบฯ ศึกษาดูงานที่ ม.ขอนแก่น

วันที่ 31 กรกฏาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ อาคารสิริยากร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางรัตน์ฐาภัทร สินเธาว์ ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมบุคลากรกลุ่มงานพัสดุ ร่วมกับ ดร.จีระพรรณ ดลรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ที่ปรึกษา และบุคลากรกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ ร่วมศึกษาดูงานที่กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย นางสุนิภา ไสวเงิน รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง, นายวัชร พัฒนาวิวัฒนพร รักษาราชการแทน ผอ.กองอาคารสถานที่ และนายวีรชาติ สุริยะเสน รักษาราชการแทนหัวหน้าพัสดุ และบุคลากรกลุ่มงานพัสดุให้การต้อนรับ โดยได้ปรึกษาหารือในรูปแบบการจัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Price Performance)เนื่องจากกลุ่มงานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการใช้เกณฑ์ประสิทธิภาพในการประกอบการในการพิจารณาในโครงการต่างๆ และได้พูดคุยแลกเปลี่ยนวิธีการดำเนินงาน กระบวนการต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานคล่องตัวและการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ