ผอ.กองคลัง เข้าร่วมอบรมสัมมนา ทันสมัยกับกฏหมายการเงินการคลังภาครัฐ

วันที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวชั่น กรุงเทพมหานคร นางรัตน์ฐาภัทร สินเธาว์ ผู้อำนวยการกองคลัง และบุคลากรกองคลังเข้าร่วมอบรมสัมมนา “ทันสมัยกับกฏหมายการเงินการคลังภาครัฐ” เพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงระเบียบกฏหมายเกี่ยวกับการเงินการคลัง และนำมาปรับใช้ในหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด