ผอ.กองคลัง เข้าร่วมประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องเมย์แฟร์ แกรนด์ บอลลรูม ชั้น 11 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร นางรัตน์ฐาภัทร สินเธาว์ ผู้อำนวยการกองคลัง และบุคลากรกองคลัง งาน GFMIS เข้าร่วมประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อที่จะรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และรับทราบการรายงานผลภาพรวมทั้งหมดในการเบิกจ่ายช่วงสิ้นปีงบประมาณ 2562 ของกรมบัญชีกลาง