ผอ.กองคลัง ร่วมประชุมสัมมนา การจัดทำรายงานการเงิน

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวชั่น นางรัตน์ฐาภัทร สินเธาว์ ผู้อำนวยการกองคลัง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ อมร โททำ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรกองคลัง เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง การจัดทำรายงานการเงิน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. 2561 จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม เพื่อเรียนรู้ทบทวนทำความเข้าใจในการจัดทำรายงานทางการเงิน และนำไปสู่แนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องในการดำเนินการต่อไป