ประชุมปรึกษาหารือ การเบิกจ่าย ควบคุมการเบิกใช้จ่ายวัสดุซ่อมแซม งานหอพักนักศึกษา

0
1

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมดอกจาน นายเมธี กลมดวง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน (รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานประชุม พร้อมนางลำดวน ดวงคมทา ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมบุคลากรกองคลังที่เกี่ยวข้อง ประชุมปรึกษาหารือ การเบิกจ่าย ควบคุมการเบิกใช้จ่ายวัสดุซ่อมแซม งานหอพักนักศึกษา ให้เป็นไปตามกระบวนการ และระเบียบฯ ในการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม