กองคลังรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในกองคลัง ปี 2562

0
1

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมดอกจาน โดยกองคลังได้รับการประเมินคุณภาพภายในกองคลัง ประจำปีการศึกษา 2562 โดยนางลำดวน ดวงคมทา ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นประธาน และบุคลากรกองคลัง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการการประเมินคุณภาพ ภายในกองคลัง โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1.อาจารย์พวงผกา คุณาสิทธิ์ ประธานกรรมการ
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีทรัพย์ ไชยรักษ์ กรรมการ
3.นายธนกฤต วิชัยวงษ์ กรรมการและเลขานุการ

โดยได้ตรวจประเมินคุณภาพภายในกองคลัง เรียงตามตัวบ่งชี้ จำนวน 13 ตัวบ่งชี้ ซึ่งได้วิเคราะห์ ให้ข้อเสนอแนะ คำแนะนำ ในการดำเนินงานด้านประเมินคุณภาพภายในกองคลัง ซึ่งผลการประเมิน เฉลี่ยคะแนนทุกตัวบ่งชี้ ได้คะแนน 4.74 อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก ทั้งนี้ทางคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในกองคลัง ให้สิทธิ์อุทรณ์ในคะแนนบางตัวบ่งชี้ที่ยังต้องแก้ไขก่อนวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เพื่อให้รูปเล่มสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไป โดยผลการประเมิน ทั้งรวมการอุทรณ์ แล้ว ผลคะแนนที่ได้ 4.90 เท่ากับตามที่ประเมินตนเอง