กองคลัง มรม.ร่วมรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2563

0
2

วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บุคลากรกองคลังร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ต้อนรับนักศึกษา กศ.บป. และรับหลักฐานรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2563 โดยการลงทะเบียนระบบออนไลน์ ชำระค่ารายงานตัว และตรวจหลักฐาน ถ่ายภาพบัตรนักศึกษา ตามลำดับ โดยมีผู้สนใจที่จะเข้าศึกษาต่อในภาค กศ.บป จำนวนเกือบ 200 คน โดยมีมาตรการคัดกรองผู้ป่วย Covid19 ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยฯ