ผอ.กองคลัง ร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาค กศ.บป. ปีการศึกษา 2563

0
3

วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม 1 อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นายวุฒิพล ฉัตรจรัสกูล รองอธิการบดีเป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาค กศ.บป. ปีการศึกษา 2563 โดยนางลำดวน ดวงคมทา ผู้อำนวยการกองคลัง ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาค กศ.บป. ปีการศึกษา 2563 ร่วมกับผู้บริหารคณาจารย์ หน่วยงานอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซึ่งเป็นไปด้วยความอบอุ่น และเป็นกันเอง