ผอ.กองคลัง ร่วมเป็นวิทยากรโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 2019) : สร้างวิศวกรสังคม:สร้างชุมชนให้น่าอยู่ เฟส 2

0
2

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเป็นประธานเปิดพิธีปฐมนิเทศและการลงนามสัญญาจ้างงาน โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 2019) สร้างวิศวกรสังคม:สร้างชุมชนให้น่าอยู่ เฟส 2 โดยนางลำดวน ดวงคมทา ผู้อำนวยการกองคลัง ร่วมเป็นวิทยากรแนะนำขั้นตอนการลงนามการจ้างงานของโครงการ ร่วมกับบุคลากรหน่วยงานต่างๆ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเข้าร่วม และประชาชนผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจาก Covid19 เข้าร่วมในโครงการจำนวนมาก ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้มีมาตรการคัดกรองผู้ป่วย Covid19 ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยฯ และกระทรวงสาธารณสุข