คลังจังหวัดมหาสารคามลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน โครงการก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

0
1

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานพัสดุและงานออกแบบและบริการ อาจารย์จีรพรรณ ดลรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธาน พร้อมนายเมธี กลมดวง ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และนางลำดวน ดวงคมทา ผู้อำนวยการกองคลัง และบุคลากรกองคลังให้การต้อนรับ นางประภาพรรณ กัณทวงษ์ นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลัง จังหวัดมหาสารคาม และคณะฯ ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน โครงการก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งได้สอบถามติดตามการงานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ และปรึกษา หารือ รับทราบปัญหาการดำเนินงาน และความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการฯ โดยก่อนเข้าห้องการประชุมได้ทำการวัดอุณภูมิ และล้างมือด้วยเจลฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์ ตามมาตรการป้องกันของมหาวิทยาลัยฯ และหลังจากประชุมเสร็จได้ลงพื้นที่ก่อสร้างในบริเวณหน้าสำนักวิเทศสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อดูขอบเขตพื้นที่ก่อสร้างตามแผนที่วางไว้