กองคลังเข้าร่วมรับการประเมินคุณภาพภายในสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2562

0
1

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมวิบูลย์-ยุพิน เลาหพงษ์ กองคลังเข้าร่วมรับการประเมินคุณภาพภายในสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2562 โดยนายเมธี กลมดวง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี (ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน) เป็นประธาน พร้อมด้วยนางลำดวน ดวงคมทา ผู้อำนวยการกองคลัง และผู้บริหาร บุคลากรสำนักงานอธิการบดี ร่วมต้อนรับคณะกรรมการการประเมินคุณภาพ ภายในสำนักงานอธิการบดี โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1.อาจารย์พวงผกา คุณาสิทธิ์ ประธานกรรมการ
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะนุช เทือกเทพ กรรมการ
3.นายธนกฤต วิชัยวงษ์ กรรมการและเลขานุการ

โดยได้ตรวจประเมินคุณภาพภายในสำนักงานอธิการบดี ตามตัวบ่งชี้ ซึ่งได้วิเคราะห์ ให้ข้อเสนอแนะ คำแนะนำ ในการดำเนินงานด้านประเมินคุณภาพภายในสำนักงานอธิการบดี ซึ่งผลการประเมิน เฉลี่ยคะแนนทุกตัวบ่งชี้ ได้คะแนน 4.80 อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก ซึ่งมีข้อเสนอแนะให้ปรับเอกสารในบางตัวบ่งชี้ เพื่อให้รูปเล่ม SAR สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และนำไปใช้ในการประเมินของมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป