กองคลัง ประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองคลัง วาระพิเศษ/2563

0
7

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 นางลำดวน ดวงคมทา ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วาระพิเศษ/2563 โดยดำเนินตามระเบียบวาระการประชุม โดยได้แจ้งบุคลากรกองคลัง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมหาสารคามจะเข้าตรวจ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยให้บุคลากรเตรียมความพร้อมร่วมให้การต้อนรับคณะตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม พร้อมแนะนำแนวทางการเตรียมข้อมูลเพื่อคณะตรวจเงินแผ่นดินฯ เรียกสอบถาม และขอข้อมูลเพิ่มเติมต่อไป