กองคลังรับการประเมินประกันคุณภาพภายในกองคลัง ประจำปีการศึกษา 2561

21

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมดอกจาน โดยกองคลังได้รับการประเมินประกันคุณภาพภายในกองคลัง ประจำปีการศึกษา 2561 โดย
นางรัตน์ฐาภัทร สินเธาว์ ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นประธาน และบุคลากรกองคลัง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการการการประเมินประกันคุณภาพภายในกองคลัง โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขมิกา แสนโสม ประธานกรรมการ
2.นางอาภากร ประจันตะเสน กรรมการ
3.นายธนกฤต วิชัยวงษ์ กรรมการและเลขานุการ

โดยได้ตรวจประกันคุณภาพภายในกองคลัง เรียงตามตัวบ่งชี้ จำนวน 13 ตัวบ่งชี้ ซึ่งได้วิเคราะห์ ให้ข้อเสนอแนะ คำแนะนำ ในการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพภายในกองคลัง ซึ่งผลการประเมิน เฉลี่ยคะแนนทุกตัวบ่งชี้ ได้คะแนน 4.44 อยู่ในเกณฑ์ระดับดี ทั้งนี้ทางคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพภายในกองคลัง ให้สิทธิ์อุทรณ์ในคะแนนบางตัวบ่งชี้ที่ยังชัดเจนภายใน 7 วัน เพื่อให้รูปเล่มสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไป โดยผลการประเมิน ทั้งรวมการอุทรณ์ แล้ว ผลคะแนนที่ได้ 4.60 เท่ากับตามที่ประเมินตนเอง