โครงการถ่ายทอดความรู้ผ่าน Facebook กรมบัญชีกลาง เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม COVID-19 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 – 16.00 น.

32