ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง ขายทอดตลาดบ้านพักสวัสดิการของมหาวิทยาลัยพร้อมรื้อถอน

7
4