ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง ขายทอดตลาดบ้านพักสวัสดิการของมหาวิทยาลัยพร้อมรื้อถอน

33
4