ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจ้างก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากร ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือก

16

วันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานพัสดุ ชั้น 2 ผศ.วุฒิชัย พรพัชรพงศ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินการจ้างก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากร ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือก เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฏกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง โดยการประชุมเป็นไปตามวาระการประชุม และโดยก่อนประชุมได้ตรวจวัดอุณหภูมิคัดกรอง Covid-19 ก่อนการประชุม