ประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน กองคลัง ครั้งที่ 1/2564

18

วันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมดอกจาน ชั้น 3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมร โททำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงิน การคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง เป็นประธานประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน กองคลัง ครั้งที่ 1/2564 ในการประชุมได้ปรึกษา หารือกัน เรื่องต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามวาระการประชุม และโดยก่อนประชุมได้ตรวจวัดอุณหภูมิคัดกรอง Covid-19 ก่อนการประชุม และนั่งเว้นระยะห่างในการประชุม