ประชุมคณะกรรมการพิจารณาครุภัณฑ์เพื่อโอนใช้งานให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 1 รายการ ครั้งที่ 1/2564

4

วันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานพัสดุ ชั้น 2 อาจารย์ ดร.จีรพรรณ ดลรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาครุภัณฑ์เพื่อโอนใช้งานให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 1 รายการ ครั้งที่ 1/2564 โดยการประชุมเป็นไปตามวาระการประชุม ได้สอบถาม ปรึกษา หารือ เพื่อจะได้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปตามระเบียบ ก่อนประชุมได้ตรวจวัดอุณหภูมิคัดกรอง Covid-19 ก่อนการประชุม