คณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานปรับปรุงเวทีกลางแจ้ง ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 1/2564

10

วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานพัสดุและกลุ่มงานอาคารสถานที่ ชั้น 2 นายเมธี กลมดวง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานปรับปรุงเวทีกลางแจ้ง ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 1/2564 โดยเป็นไปตามวาระการประชุม โดยก่อนประชุมได้ตรวจวัดอุณหภูมิคัดกรอง Covid-19 ก่อนการเข้าประชุม