ประชุมกลุ่มงานบัญชี โดยประเด็นเป็นการทบทวน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาการทำงานของกองคลังระหว่างผู้อำนวยการกองคลัง และกลุ่มงานบัญชี ครั้งที่ 1/2564

27

วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมดอกจาน ชั้น 3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมร โททำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงิน การคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง เป็นประธานประชุมกลุ่มงานบัญชี โดยประเด็นเป็นการทบทวน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาการทำงานของกองคลังระหว่างผู้อำนวยการกองคลัง และกลุ่มงานบัญชี ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งเป็นไปตามหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละกลุ่มงานที่จะดำเนินงานตามความรับผิดชอบ และรับฟังข้อเสนอแนะจากหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค และมาพัฒนางานให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพต่อไป โดยก่อนประชุมได้ตรวจวัดอุณหภูมิคัดกรอง Covid-19 ก่อนการประชุม และนั่งเว้นระยะห่าง 2 เมตร ในการประชุม