คณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563 ของมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 28 รายการ

27

วันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ หน้าอาคารโรงเก็บพัสดุ อาคารกลุ่มงานพัสดุและอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นายวุฒิพล ฉัตรจรัสกูล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานดำเนินการ พร้อมคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563 ของมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 28 รายการ โดยราคากลางในการประมูล รวมทั้งสิ้น 17,120 บาท มีผู้สนใจในการประมูลขายทอดตลาดจำนวน 9 ราย โดยนายพรม ตะนะสอน เป็นผู้ชนะการเสนอราคาที่ 19,620 บาท และจะได้ดำเนินการตามระเบียบต่อไป โดยก่อนประมูลได้ตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิคัดกรอง Covid-19 ก่อนการประมูลอย่างเข้มงวด ทางคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563 ของมหาวิทยาลัยฯ ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประมูลทุกท่าน และขอบคุณฝ่ายอาคารสถานที่ และฝ่ายรักษาความปลอดภัยที่อำนวยความสะดวกอย่างดียิ่ง