ประชุมการแก้ไขปัญหาการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร โดยไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของกองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

26

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสวนวรุณ รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานประชุมการแก้ไขปัญหาการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร โดยไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของกองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อมร โททำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงิน การคลัง (รักษาราชการแทนอำนวยการกองคลัง) เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ อาจารย์ และบุคลากรหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเข้าร่วมรับฟัง ในการประชุมได้ดำเนินการตามวาระการประชุมและได้สอบถาม ปรึกษา และหารือเพื่อแก้ปัญหาบัญชีเงินฝากธนาคารที่มหาวิทยาลัยไม่ได้รับรู้หรือเกี่ยวข้องในการเปิด ส่งผลต่อการตรวจสอบผลการบันทึกรายการบัญชีของมหาวิทยาลัยไม่ครบถ้วน ตามที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินให้ข้อสังเกตในแต่ละปีมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาตามมติที่ประชุมต่อไป โดยก่อนการประชุมได้มีการตรวจวัดอุณหภูมิคัดกรอง Covid-19 ก่อนการเข้าประชุมอย่างเข้มงวด