ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จึงออกประกาศมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมหาวิทยาลัยจะลดค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 10 ในภาคเรียนที่ 1/2564

42