กองคลังร่วมเป็นเจ้าภาพในการรับเงินของแต่ละหน่วยงานที่ร่วมสมโภชองค์กฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปี 2564

5

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 ณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15 ชั้น) นางแสงระวี ภักดีบุตร รักษาการหัวหน้าการเงิน (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง) และบุคลากรกองคลัง ร่วมสมโภชองค์กฐิน ในงานกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปี 2564 เพื่อสมทบทุนสร้างโรงครัววัดกางกี่ศรีอุดม ทอดถวาย ณ วัดกางกี่ศรีอุดม บ้านกางกี่ ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยกองคลังร่วมเป็นเจ้าภาพในการรับเงินของแต่ละหน่วยงานที่ร่วมสมโภชองค์กฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปี 2564 ขออนุโมทนาบุญกับทุกหน่วยงานที่ร่วมสมโภชองค์กฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปี 2564 ครั้งนี้ด้วยเทอญ