กองคลัง มรม. ร่วม ทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปี 2564 ณ วัดกางกี่ศรีอุดม บ้านกางกี่ ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

15

วันที่ 30 ตุลาคม 2564 ที่วัดกางกี่ศรีอุดม บ้านกางกี่ ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดี เป็นประธาน ในพิธีทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปี 2564 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วม โดย นางแสงระวี ภักดีบุตร รักษาการหัวหน้าการเงิน (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง) และบุคลากรกองคลังเข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ด้วย โดยยอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปี 2564 ที่ทอดถวาย รวมแล้วเป็นจำนวน 406,450 บาท โดยทางกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านในครั้งนี้ด้วย สาธุ