กองคลัง มรม. ร่วม ทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปี 2564 ณ วัดกางกี่ศรีอุดม บ้านกางกี่ ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

2

วันที่ 30 ตุลาคม 2564 ที่วัดกางกี่ศรีอุดม บ้านกางกี่ ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดี เป็นประธาน ในพิธีทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปี 2564 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วม โดย นางแสงระวี ภักดีบุตร รักษาการหัวหน้าการเงิน (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง) และบุคลากรกองคลังเข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ด้วย โดยยอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปี 2564 ที่ทอดถวาย รวมแล้วเป็นจำนวน 406,450 บาท โดยทางกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านในครั้งนี้ด้วย สาธุ