ประชุมการพิจารณาจัดทำร่างขอบเขตงานและกำหนดราคากลางจัดซื้อสารส้มและคลอรีน สำหรับผลิตน้ำประปาของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 งาน

11

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานพัสดุและกลุ่มงานอาคารสถานที่ ชั้น 2 นายเมธี กลมดวง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง (ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน) เป็นประธานประชุมการพิจารณาจัดทำร่างขอบเขตงานและกำหนดราคากลางจัดซื้อสารส้มและคลอรีน สำหรับผลิตน้ำประปาของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 งาน โดยได้ดำเนินการตามวาระของการประชุม และที่ประชุมได้ปรึกษาหารือกับคณะกรรมการเพื่อจะได้ดำเนินตามระเบียบฯ ในการจัดซื้อสารส้มและคลอรีน และดำเนินตามขั้นตอนต่อไป โดยก่อนประชุมได้ตรวจวัดอุณหภูมิคัดกรอง Covid-19 ก่อนการประชุม