ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำร่างขอบเขตรายละเอียดเฉพาะซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ

25

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 -16.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานพัสดุ (ชั้น 2) อาคารกลุ่มงานพัสดุและกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ อาจารย์พงศกร พิมพ์พะนิตย์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการตามรายการดังนี้
1.พิจารณาการจัดทำร่างขอบเขตรายละเอียดเฉพาะซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองเรื่องสมดุลของแรง ตำบลตลาด อำภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 10 ชุด ครั้งที่ 2/2564
2.พิจารณาการจัดทำร่างขอบเขตรายละเอียดเฉพาะซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองเรื่องคาน ตำบลตลาด อำภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 10 ชุด ครั้งที่ 2/2564
3.พิจารณาการจัดทำร่างขอบเขตรายละเอียดเฉพาะซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองเรื่องแรงกระทำบนพื้นเอียง ตำบลตลาด อำภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 10 ชุด ครั้งที่ 2/2564
4.พิจารณาการจัดทำร่างขอบเขตรายละเอียดเฉพาะซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองเรื่องกฎของฮุค ตำบลตลาด อำภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 10 ชุด ครั้งที่ 2/2564

โดยที่ประชุมได้ปรึกษาหารือ เป็นไปตามลำดับขั้นตอน เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อจะได้ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป โดยก่อนประชุมได้ตรวจวัดอุณหภูมิคัดกรอง Covid-19 ก่อนการเข้าประชุม