ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผู้มีอาชีพรับจ้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโครงการน้ำดื่มวรุณทิพย์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 งาน

9

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานพัสดุและกลุ่มงานอาคารสถานที่ ชั้น 2 อาจารย์วุฒิพล ฉัตรจรัสกูล รองอธิการบดีเป็นประธานกรรมการ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผู้มีอาชีพรับจ้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโครงการน้ำดื่มวรุณทิพย์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 งาน โดยได้ดำเนินตามวาระการประชุม และสอบถาม ปรึกษา หารือ วางแผนการดำเนินการเพื่อที่จะได้ดำเนินตามระเบียบฯ ต่อไป โดยก่อนประชุมได้ตรวจวัดอุณหภูมิคัดกรอง Covid-19 ก่อนการประชุม