ประชุมคณะกรรมการตามรายการพิจารณาการจัดทำร่างขอบเขตรายละเอียดเฉพาะซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง ตำบลตลาด อำภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 3 เครื่อง ครั้งที่ 1/2564

20

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 -14.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานพัสดุ (ชั้น 2) อาคารกลุ่มงานพัสดุและกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ อาจารย์ธนนชาติ อิ่มสมบัติ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการตามรายการพิจารณาการจัดทำร่างขอบเขตรายละเอียดเฉพาะซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง ตำบลตลาด อำภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 3 เครื่อง ครั้งที่ 1/2564 โดยที่ประชุมได้ปรึกษาหารือ ให้ดำเนินการตามระเบียบ เป็นไปตามลำดับขั้นตอน เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยก่อนประชุมได้ตรวจวัดอุณหภูมิคัดกรอง Covid-19 ก่อนการเข้าประชุม