ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำร่างขอบเขตรายละเอียดเฉพาะซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ

36

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 -15.30 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานพัสดุ (ชั้น 2) อาคารกลุ่มงานพัสดุและกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เหล็กไหล จันทบุตร ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการตามรายการดังนี้
1.พิจารณาการจัดทำร่างขอบเขตรายละเอียดเฉพาะซื้อครุภัณฑ์ตู้บ่มเพาะเชื้อขนาดใหญ่ ตำบลตลาด อำภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 เครื่อง ครั้งที่ 1/2564
2.พิจารณาการจัดทำร่างขอบเขตรายละเอียดเฉพาะซื้อครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์ชนิดให้แสง ตำบลตลาด อำภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 10 กล้อง ครั้งที่ 1/2564

โดยที่ประชุมได้ปรึกษาหารือ ให้ดำเนินการตามระเบียบ เป็นไปตามลำดับขั้นตอน เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยก่อนประชุมได้ตรวจวัดอุณหภูมิคัดกรอง Covid-19 ก่อนการเข้าประชุม