ประชุมกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ครั้งที่ 3/2564)

15

วันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานพัสดุ อาคารสำนักงานกลุ่มงานพัสดุและอาคารสถานที่ อาจารย์กริช สินธุศิริ เป็นประธานประชุมกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยได้พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป กับคณะกรรมการฯ (โดยกรรมการขออนุญาตออนไลน์ 1 ท่าน ) และปรึกษา หารือในข้อต่างๆ เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป โดยก่อนการประชุมได้ตรวจวัดอุณหภูมิอย่างก่อนเข้าประชุม