คลังจังหวัดมหาสารคาม เข้าเยี่ยมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

11

วันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมดอกจาน ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กล่าวต้อนรับและให้การต้อนรับนางประภาพรรณ กัณทวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง และคณะทำงานลงพื้นที่ให้คำปรึกษาด้านการเงินการคลัง และติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมอบหมายให้ อาจารย์ ดร.จีรพรรณ ดลรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ดำเนินรายการโดยได้นำเสนอวีดิทัศน์ภาพรวมการก่อสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในปี 2564 -2565

-รายงานความก้าวหน้างานของงานก่อสร้างของโครงการกำลังก่อสร้าง และที่ยังไม่แล้วเสร็จ พร้อมปัญหาและอุปสรรค
-รายงานผลการดำเนินงานที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 พร้อมปัญหาและอุปสรรค
-รายงานผลผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2564 พร้อมปัญหาและอุปสรรค
-รายงานผลการดำเนินการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 (กรอบวงเงิน 5 แสนล้านบาท)
-ปรึกษา หารือ เกี่ยวกับในการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี

โดยทางคณะทำงานลงพื้นที่ให้คำปรึกษาด้านการเงินการคลัง และติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ให้คำปรึกษา หารือ แนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จ โดยก่อนการประชุมได้ตรวจวัดอุณหภูมิอย่างเข้มงวด