กองคลัง ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและการจัดการความรู้การจัดทำแบบคำขอและแบบประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

4

วันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี (ชั้น 5) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา อาจารย์วุฒิพล ฉัตรจรัสกูล รองอธิการบดีเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและการจัดการความรู้การจัดทำแบบคำขอและแบบประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดย อาจารย์เรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ (ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลฯ สูงขึ้น ม.มหาวิยาลัยราชภัฏมหาสารคาม) เป็นวิทยากร และนายประยงค์ จำปาศรี รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ (บุคลากรชำนาญการ) เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและการจัดการความรู้การจัดทำแบบคำขอและแบบประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ผ่านโปรแกรม Google Meet) โดยมีบุคลากรของหน่วยงานกองคลัง และหน่วยงานอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเข้าร่วมด้วยความสนใจ