ประชุมประจำเดือน มีนาคม 2565 ก่อนการตรวจรับงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 5/2565 (ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม GOOGLE MEET)

2

วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานพัสดุ (ชั้น 2) อาคารกลุ่มงานพัสดุและกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ ดร.วิทธวัช ทิพย์แสนพรหม เป็นประธานประชุมประจำเดือน มีนาคม 2565 ก่อนการตรวจรับงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 5/2565 (ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม GOOGLE MEET)โดยได้ปรึกษา หารือ กับคณะกรรมการ เพื่อให้การดำเนินการจ้างทำความสะอาดอาคารต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ โดยก่อนประชุมได้ตรวจวัดอุณหภูมิคัดกรอง Covid-19 ก่อนการเข้าประชุม