ผู้ช่วยศาสตราจารย์เหล็กไหล จันทะบุตร ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานประชุมจำนวน 4 รายการ

4

วันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานพัสดุ (ชั้น 2) อาคารกลุ่มงานพัสดุและกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เหล็กไหล จันทะบุตร ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานประชุมจำนวน 4 รายการ
1.ประชุมการจัดทำร่างขอบเขตรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะชื้อครุภัณฑ์เครื่องบดย่อยขนาดเปียก และแห้ง ระบบ KNIFEMILL ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 เครื่อง ครั้งที่ 2/2565
2.ประชุมการจัดทำร่างขอบเขตรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะชื้อครุภัณฑ์อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2/2565
3.ประชุมการจัดทำร่างขอบเขตรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะชื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบในน้ำนม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 เครื่อง ครั้งที่ 2/2565
4.ประชุมการจัดทำร่างขอบเขตรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะชื้อครุภัณฑ์เต้านมเทียมฝึกรีดนม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 10 ชุด ครั้งที่ 2/2565(โดยคณะกรรมการขอออนไลน์) โดยที่ประชุมได้ปรึกษา หารือ ดำเนินการตามระเบียบฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
โดยก่อนประชุมได้ตรวจวัดอุณหภูมิคัดกรอง Covid-19 ก่อนการเข้าประชุม