ประชุมการจัดทำร่างขอบเขตรายละเอียดคุณลักษณะซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ (ครั้งที่ 4/2565)

0

วันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานพัสดุ (ชั้น 2) อาคารกลุ่มงานพัสดุและกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ ดร.วิทธวัช ทิพย์แสนพรหม เป็นประธานประชุมการจัดทำร่างขอบเขตรายละเอียดคุณลักษณะซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ (ครั้งที่ 4/2565)
1) ชุดครุภัณฑ์ระบบระบายอากาศ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 ชุด
2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 34 เครื่อง
3) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 39 เครื่อง
4) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 40,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 5 เครื่อง
5) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 48,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 เครื่อง
6) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 32,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 33 เครื่อง (คณะกรรมการขอประชุมออนไลน์ 2 ท่าน ) โดยได้ดำเนินการตามวาระการประชุม และปรึกษา หารือ ให้เป็นไปตามระเบียบฯ เพื่อจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป โดยก่อนประชุมได้ตรวจวัดอุณหภูมิคัดกรอง Covid-19 ก่อนการเข้าประชุม