ประชุมพิจารณาเปลี่ยนแปลงรุ่น ซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดเสียง ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 2 ชุด (ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม GOOGLE MEET)

1

วันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานพัสดุ (ชั้น 2) อาคารกลุ่มงานพัสดุและกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ ผศ.วุฒิกร สายแก้ว เป็นประธานประชุมพิจารณาเปลี่ยนแปลงรุ่น ซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดเสียง ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 2 ชุด (ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม GOOGLE MEET) โดยจากผู้ชนะการเสนอราคา ได้ทำหนังสือ ลงวันที่ 23 มีนาคม 2565 ขอเปลี่ยนแปลงยี่ห้อและรุ่นครุภัณฑ์ฯ จึงได้ประชุมปรึกษา หารือ กับคณะกรรมการ เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป โดยก่อนประชุมได้ตรวจวัดอุณหภูมิคัดกรอง Covid-19 ก่อนการเข้าประชุม