ประชุมทบทวนการกำหนดราคากลางและจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อสูบน้ำขึ้นถังเก็บน้ำ อาคาร 15 ชั้น จำนวน 1 งาน

4

วันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานพัสดุ (ชั้น 2) อาคารกลุ่มงานพัสดุและกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ นายเมธี กลมดวง ผู้อำนวยการกองกลาง เป็นประธานประชุมทบทวนการกำหนดราคากลางและจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อสูบน้ำขึ้นถังเก็บน้ำ อาคาร 15 ชั้น จำนวน 1 งาน แต่เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา จึงไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ โดยที่ประชุมได้ปรึกษาหารือทบทวนการกำหนดราคากลางและจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อสูบน้ำขึ้นถังเก็บน้ำ อาคาร 15 ชั้น จำนวน 1 งาน เพื่อจะได้ดำเนินการตามระเบียบฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป โดยก่อนประชุมได้ตรวจวัดอุณหภูมิคัดกรอง Covid-19 ก่อนการเข้าประชุม