ประชุมกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 4/2564

10

วันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานพัสดุ อาคารสำนักงานกลุ่มงานพัสดุและอาคารสถานที่ อาจารย์กริช สินธุศิริ เป็นประธานประชุมกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 4/2564 โดยได้พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป กับคณะกรรมการฯ (โดยคณะกรรมการขออนุญาตออนไลน์ 2 ท่าน ) โดยมีบุคลากรได้ให้ถ้อยคำข้อมูลเพิ่มเติมจำนวน 4 ท่าน และปรึกษา หารือในข้อต่างๆ ทั้งพิจารณา ตรวจสอบ และดำเนินการต่อไป โดยก่อนการประชุมได้ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าประชุม