การประชุมคณะกรรมการจำหน่ายรถยนต์ราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำนวน 2 คัน ครั้งที่ 1/2565

18

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานพัสดุ อาคารกลุ่มงานพัสดุและกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ อาจารย์ ดร.จีรพรรณ ดลรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจำหน่ายรถยนต์ราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำนวน 2 คัน ครั้งที่ 1/2565 โดยที่ประชุมได้ปรึกษาหารือกับคณะกรรมการเพื่อจะได้ดำเนินการตามขั้นตอน และระเบียบฯ ต่อไป โดยก่อนการประชุมได้ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าห้องประชุม