อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมประชุมพิจารณาการเสนอแบบเบื้องต้น จำนวน 2 โครงการฯ

8

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานพัสดุ อาคารกลุ่มงานพัสดุและกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมประชุมพิจารณาเสนอแบบเบื้องต้น จำนวน 2 โครงการ โดยมีอาจารย์ ดร.จีรพรรณ ดลรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ จำนวน 2 โครงการ1.ประชุมส่งมอบงานให้กับผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน จำนวน 1 งาน2.ประชุมส่งมอบงานให้กับผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบโครงการจ้างก่อสร้างอาคารสันทนาการและส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา จำนวน 1 งานโดยที่ประชุมได้ปรึกษาหารือ พิจารณาแบบเบื้องต้น จำนวน 2 โครงการ ซึ่งจะได้ดำเนินการตามมติที่ประชุม ในการนี้ได้ทำการส่งมอบงานให้กับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้าง เพื่อจะได้ดำเนินขั้นตอนต่อไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยก่อนการประชุมได้ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าห้องประชุม