ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานการประชุมพิจารณาแนวทางการดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อการท่องเที่ยววัฒนธรรมไทย-อีสานฯ จำนวน 1 งาน

9

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา อาจารย์ ดร.จีรพรรณ ดลรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานการประชุมพิจารณาแนวทางการดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อการท่องเที่ยววัฒนธรรมไทย-อีสานฯ จำนวน 1 งาน โดยที่ประชุมได้ปรึกษาหารือกับคณะกรรมการ และผู้ควบคุมงาน พร้อมผู้รับจ้าง เพื่อที่ประชุมจะได้ดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อการท่องเที่ยววัฒนธรรมไทย-อีสานฯ จำนวน 1 งาน ให้แล้วเสร็จตามขั้นตอน และระเบียบฯ ต่อไป โดยก่อนการประชุมได้ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าห้องประชุม